Informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. – 6. října 2018

Informace k volebnímu právu občanů ČR

Volit může každý občan ČR s trvalým pobytem v obci, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18-ti let. Volby se uskuteční v pátek 5. října od 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu 6. října od 8.00 – 14.00 hod. v sala terreně zámku. Hlasovací lístky budou voličům doručeny do poštovních schránek v místě trvalého bydliště (chatařům k odnosné poště) nejpozději do úterý 2. října. S sebou volební lístek a platný průkaz totožnosti.

Informace k volebnímu právu občanů EU

Volit a být voleni mohou na území ČR cizinci – státní občané členských států EU. Právo volit mohou občané EU realizovat pouze tehdy, pokud jsou u obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. Voleb se mohou účastnit i občané EU s přechodným pobytem na území ČR, kteří požádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Žádost může být podána písemně nebo osobně.

Právo volit mohou cizí státní příslušníci za těchto podmínek:

  • státní občanství jiného státu EU
  • dosažení věku 18-ti let nejpozději v druhý den voleb
  • povolení k TP nebo přechodnému pobytu na území ČR s platným dokladem