Kontaktní údaje, povinně zveřejňované informace, FORMULÁŘE

Dle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě umožňujícím dálkový přístup

1. Název povinného subjektu

Obec Prštice

 

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Územně samosprávný celek vymezen hranicí obce, spravovaný 9-tičlenným zastupitelstvem voleným z řad občanů. Má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

 

3. Organizační struktura

Obec Prštice
zastupitelstvo
starosta
místostarosta
Obecní úřad
starosta
místostarosta
referentka (EO)
Správa vodovodu a kanalizace
starosta
místostarosta
referentka správy VaK
odborný zástupce VaK
Pošta PARTNER Prštice
starosta
místostarosta
poštovní referentka
poštovní referentka
Zřizované organizace a spolky Obcí:
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Prštice – viz. www.skolaprstice.cz
Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Prštice
Klub seniorů Prštice

4. Kontaktní údaje

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Obec Prštice
Hlavní 1
664 46  Prštice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Prštice
Hlavní 1
664 46  Prštice

4.3 Úřední hodiny:

Od 1. 11. 2019

Pondělí
8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
Středa
8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.

4.4 Telefonní čísla:

547 225 315

4.5 Číslo faxu:

Fax již není pro komunikaci využíván.

4.6 Adresa internetové stránky:

www.prstice.cz
www.stavebni-online.cz (veřejné zakázky)

4.7 Adresa e-podatelny:

prstice@prstice.cz
Datové schránky – ID: vbganty

4.8 Další elektronické adresy:

danek@prstice.cz
(úřední el. adresa starosty o;bce Prštice)
 kubikova@prstice.cz
(el. adresa referentky Obecního úřadu Prštice)

5.  Případné platby lze poukázat

Obec Prštice
Běžný účet: 165 618 554 / 0300  (banka ĆSOB)
var. symbol místního poplatku za kom. odpad – 1337+číslo popisné domu vlastníka
var. symbol místního poplatku za psa – 1341+číslo popisné domu vlastníka
var. symbol poplatku za hlášení obecního rozhlasu – 3341

 

Správa vodovodu a kanalizace Obce Prštice
Bankovní spojení: 203 141 7369 / 0800  (banka Česká spořitelna)
var. symbol úhrady vodného a stočného – číslo popisné domu vlastníka
Výše uvedené poplatky lze poukázat rovněž složenkou nebo uhradit hotově do pokladny v kanceláři OÚ v úřední dny

6. IČ

00282405

7. DIČ

CZ00282405 (plátcem DPH Správa vodovodu a kanalizace obce Prštice)

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Rozpočtový výhled do r. 2016001

8.2 Údaje o rozpočtu

Rozpočet 2014 výdaje001Rozpočet 2014 příjmy001
Rozpočet 2013002Rozpočet 2013001
Rozpočet 2012002Rozpočet 2012001
Výňatek z výkazu FIN 2010Výňatek z výkazu FIN 2011Výňatek z výkazu FIN 2012Výňatek z výkazu FIN 2013
Každoročně vyvěšeno na úřední desce při návrhu a schvalování rozpočtu, po svěšení k nahlédnutí v archivu úřední desky, případně k zaslání na základě žádosti o poskytnutí informace nebo k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu, Hlavní 1, I. poschodí budovy zámku.

9. Žádosti o informace

Osobně v kanceláři Obecního úřadu Prštice I. poschodí budovy zámku na ul. Hlavní 1, telefonicky, elektronicky prostřednictvím el. podatelny, datové schránky ID nebo písemně na adresu Obecního úřadu adresa viz. výše uvedeno.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnost lze podat písemně, osobně, faxem nebo elektronicky – bez požadavku zaručeného el. podpisu na výše uvedené kontaktní údaje obce Prštice v jazyce českém nebo slovenském. Pokud nelze ústní stížnost vyřídit ihned, sepíše o ní správní orgán písemný záznam. Stížnost se vyřizuje nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení. Žádost o informaci musí obsahovat tyto údaje: komu je určena, legislativní předpis, dle něhož se podává, jméno, příjmení, datum narození, místo TP žadatele, u firmy IČ.

11. Opravné prostředky

Při podání opravných prostředků proti rozhodnutí povinného subjektu občané postupují ve smyslu poučení, které je součástí každého rozhodnutí, včetně adresy, na kterou se opravné prostředky zasílají, a to ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí.

12. Formuláře ke stažení, odkaz

- Žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního
- Žádost o svolení k užití hudebních děl Ochrannému svazu autorskému (OSA)
- Žádost o kácení dřeviny rostouc í  mimo  les
zadost-prideleni-cp001.
osa002.pdfosa001.pdf

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – formulář

Návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu – formulář

Formuláře lze také vyzvednout v kanceláři OÚ Prštice, Hlavní 1, I. poschodí zámku.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Viz. Portál veřejné správy na el. adrese http://portal.gov.cz v sekci životní situace.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústava České republiky, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Právní předpisy jsou užívány ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na předpisy prováděcí – el. adresa  http://portal.gov.cz v sekci „Vyhledávání v zákonech“.

14.2 Vydané právní předpisy

Viz. webové stránky obce Prštice na adrese www.prstice.cz v sekci „Obecní vyhlášky a řády“

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

sazebnik-uhrad.tif

16. Licenční smlouvy

-

17. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Každoročně vyvěšeno na úřední desce v termínu do 1. 3. za uplynulý rok dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb. v pl. znění po dobu 15 dní, v ostatní dny na základě žádosti o poskytnutí informace k zaslání nebo k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu, Hlavní 1, I. poschodí budovy zámku.

Ostatní výroční zprávy naleznete v archivu elektronické úřední desky obce na těchto webových stránkách.

Výroční zpráva za rok 2015

vyrocni-zprava-2014001
Výroční zpráva za 2013001
Výroční zpráva za 2012001