Prodej, výstavy a služby na zámku

PRODEJNA POTRAVIN A SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ

Pondělí – pátek 7.00 – 12.00 hod.    14.00 – 17.00 hod.

Sobota               7.30 – 11.00 hod.

Neděle              8.00 – 11.00 hod.

Informace o omezení prodeje či krátkodobém uzavření prodejny na vchodových dveřích.

 

POŠTA PARTNER Prštice (tel. 547 225 320)

Úterý, čtvrtek             8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.

Pátek                           8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.

Pondělí, středa           8.00 – 12.00 hod. 14.00 – 17.00 hod. (platné od 4.5.2015)

 

OBECNÍ KNIHOVNA Prštice (knihovnaprstice@seznam.cz)

Pondělí 15.00 – 18.00 hod.

Středa   16.30 – 18.00 hod.     (15.00 – 16.30 hod. program pro děti)

 

Aktuální výstavy na chodbách v I. patře budovy zámku

Výstavy jsou volně přístupné v pondělí a středu od 7.00 – 18.00 hod. (o prázdninách od 7.00 – 17.00 hod.) v ostatní dny po dobu otevření pošty PARTNER.

JIHOVÝCHODNÍ CHODBA 

Výstava portrétů našich předků a divadelních představení sestavená z fotografií Karla Mikuláška .

SEVEROZÁPADNÍ CHODBA

Výstava fotografií Karla Mikuláška věnovaná prštickým domům, objektům, ulicím a rozmanitým zákoutím z doby před více než 25 lety.

 

OBECNÍ ÚŘAD Prštice (tel. 547 225 315)

Pondělí 8.00 – 18.00 hod.

Středa   8.00 – 18.00 hod.

Ověření podpisu (legalizace) – s sebou občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o občana ČR, a poplatek – 30Kč/podpis. Nelze ověřit podpis na cizojazyčných dokumentech.

Ověření shody listiny s originálem (vidimace) - s sebou listinu a poplatek – 30Kč/str. Ověření shody listiny nelze provést u jedinečných listin, jakými jsou všechny průkazy, lovecké, rybářské lístky, vkladní knížky, šeky, směnky a cenné papíry, geometrický plán, losy, sázenky, rysy nebo technické kresby, cestovní pasy aj.. Další informace obdržíte v kanceláři OÚ.

Přihlášení k trvalému pobytu - s sebou občanský průkaz, výpis z listu vlastnictví (lze vyhotovit i v kanceláři OÚ Prštice), v případě vlastnictví nemovitosti jiným vlastníkem jeho úředně ověřený souhlas s přihlášením (pouze při osobní neúčasti vlastníka), poplatek 50 Kč, dítě do 15-ti let zdarma. Nejpozději do 15 dní po zaevidování změny trvalého pobytu zažádat o vydání nového občanského průkazu na ORP (obci s rozšířenou působností – Šlapanice, Ivančice….).

Hlášení obecního rozhlasu – pravidelné v 11.30 hod., v úřední dny také v 17.45 hod., cena za hlášení v uvedených časech 24Kč, cena za mimořádné hlášení v jiném čase 61Kč, po ukončení pracovní doby nebo v so-ne 120Kč. Od platby za hlášení jsou osvobozeny ZŠ a MŠ p.o., spolky a místní dobrovolné organizace , lékařské a poštovní služby, smuteční události a další případy, o nichž rozhodne obecní úřad.

Výpis z katastru nemovitostí

(zpoplatněno – 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku

(k předložení IČO, zpoplatněno – 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Výpis z rejstříku trestů

(s sebou průkaz totožnosti, poplatek 100,- Kč)

Přijetí podání dle živnostenského zákona

(ohlášení živnosti, ohlášení údajů nebo změn v živnostenském rejstříku, žádost o udělení nebo změn udělení koncese) – žadatel musí nejdříve vyplnit elektronický formulář (na portálu Hospodářské komory), odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP, obdrží číslo tiketu a s tímto číslem navštíví pracoviště Czech POINT. Poplatek 50,- Kč)

Výpis z bodového hodnocení řidiče

(s sebou platný doklad totožnosti – OP nebo pas, v případě zmocnění ověřenou plnou moc, zpoplatněno – 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(tato služba je určena firmám, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky. Požádat o výstup může kdokoliv, je nutné znát pouze IČO. Zadavatel zakázek je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce. Zpoplatněno – 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

(registrace provozovatelů autovrakovišť pro evidenci vraků. Provozovatelé musí získat přístupové údaje do systému evidence vraků, které obsahují jméno a heslo. Vydání přístupových údajů se uskuteční na základě IČa a průkazu totožnosti). Pracovník provede registraci a vydání přístupových údajů, změny v přiřazení provozovny k uživatelským účtům, vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům. Zpoplatněno – 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Výpis z insolvenčního rejstříku

(prostřednictvím tohoto veřejně přístupného rejstříku jsou zveřejňovány informace o dlužnících, s sebou IČo a základní údaje kontrolované osoby. Zpoplatněno – 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Autorizovaná konverze dokumentů

(úplné převedení listiny do elektronické podoby a naopak. Tento dokument má stejné právní účinky jako ověřená kopie. Výstup převedené listiny se uloží na CD/DVD nebo je žadateli zaslán do “Úschovny”. Při konverzi z el. do listinné podoby žadatel přinese dokument na CD/DVD nebo požádá o vyzvednutí dokumentu z “Úschovny” – v tomto případě musí s sebou přinést potvrzení o vložení dokumentu do úschovy pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci)

Zřízení datové schránky, změna přístupových údajů

(s sebou doklad totožnosti, poplatek za opakované vydání přístupových údajů 200,- Kč).

Výpisy z kontaktního místa jsou určeny pouze pro užití v ČR. Pro užití listin v zahraničí a při požadování tzv. superlegalizace nebo apostilizace se výpisy mohou získat pouze přímo u vlastníka dané agendy – např. Katastrálního úřadu, Rejstříku trestů apod.).

Základní registry

(poplatek – 100,- Kč/první strana, 50,- Kč/další strana.

  • Výpis údajů z registru obyvatel
  • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel (bez poplatku)
  • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
  • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě (bance, pojišťovně aj.)
  • Výpis údajů z registru osob (týká se podnikatelských subjektů)
  • Žádost o změnu údajů v registru osob (bez poplatku)
  • Veřejný výpis údajů z registru osob