Informace k volbám do II. kola Senátu PČR

II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 30. 9. od 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu 1. 10. od 8.00 – 14.00 hod. v sala terreně nádvoří zámku.

Voličem je občan ČR, který nejpozději 1. října dovrší věku 18-ti let. Pro II. kolo senátních voleb bude hlasovací lístek s úřední obálkou předán voliči přímo ve volební místnosti. Volič prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem či cestovním pasem (lze předložit také diplomatický pas, služební pas či cestovní průkaz).

Pokud se volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže osobně účastnit voleb ve volební místnosti, může požádat o návštěvu členů okrskové volební komise v místě jeho trvalého bydliště na tel. čísle 724 382 988. Volič, který má nařízenou izolaci lékařem či orgánem veřejného zdraví pro infekční nákazu, nemůže volit z důvodu překážky volebního práva, a to ani do přenosné volební schránky v místě bydliště.

Z důvodu uzavření kanceláře OÚ v úterý 27. 9. v důsledku přerušení dodávky el. energie na zámku a státního svátku ve středu 28. 9. mohou voliči (v případě zájmu o realizaci volebního práva do II. kola senátních voleb mimo trvalé bydliště) telefonicky požádat o vydání voličského průkazu na tel. čísle 724 382 988 nejpozději do 28. 9. 16.00 hodin.