Výňatek z veř.vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství obce

Od prosince 2019 platí nová Obecně závazná vyhláška obce Prštice č. 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce. Z ní, mimo jiné vyplývají tato pravidla:

  1. Pohyb psů je na veřejných prostranstvích možný vyjma dětských hřišť, pískovišť.
  2. Na veřejných prostranstvích v obci lze vodit psy pouze na vodítku nebo přenášet k tomu uzpůsobeném zavazadle nebo přepravním boxu, které nemůže svévolně opustit.  Vodítko musí umožňovat ovládání psa tak, aby byl znemožněn útok či jiné obtěžování ze strany psa vůči osobám či jiným psům přítomným na veřejném prostranství. Vodítko nesmí být překážkou pro pohyb chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků.
  3. Pes se může na veřejném prostranství pohybovat pouze za přítomnosti jeho doprovodu. Chování psa musí být jeho doprovodem usměrňováno tak, aby nenarušovalo veřejný pořádek.
  4. Není-li doprovod psa schopen vzhledem ke svému věku, fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa, nebo není-li pes zcela ovladatelný pro nedostatečný výcvik, musí být opatřen náhubkem. Náhubkem musí být opatřen též každý pes vyvedený na veřejná prostranství se zvýšeným počtem osob, například na veřejná shromáždění občanů, pouliční průvody nebo veřejné produkce a sportovní akce vyjma kynologických akcí.
  5. Psy je zakázáno koupat v požární nádrži a v biocentru, které jsou součástí veřejného prostranství.
  6. Touto vyhláškou není dotčena povinnost a odpovědnost každého chovatele učinit opatření proti úniku psa z prostor zájmového chovu nebo domácnosti podle zvláštního zákonaii).
  7. Povinnosti stanovené v odstavcích 1, 2, 3 a 5 neplatí pro osoby doprovázející psy zvláštního určení.
  1. Volné pobíhání psů je možné pouze mimo zastavěnou část obce na polních cestách a ostatních plochách za obcí, a to pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem doprovodu psa.
  2. I v prostorech vymezených pro volné pobíhání psů je zachována povinnost doprovodu psa neprodleně odstranit znečištění způsobené psem.