Poloha, přírodní zajímavosti

Prštické katastrální území se rozkládá na pomezí dvou nejvýznamnějších geomorfologických provincií – České Vysočiny a Západních Karpat. Tato hranice prochází přibližně lokalitou za fotbalovým hřištěm a není v terénu nijak patrná.

Samotná obec se rozkládá na úpatí Bobravské vrchoviny v nadmořské výšce 293 m, jihozápadním směrem od města Brna (cca 22 km od středu města). Členité okraje Hlinských lesů rámují prštické katastrální území od západu, východním a jižním směrem se rozkládají obzory Dyjskosvrateckého úvalu v pozadí s Pálavskými vrchy. Obec je vsazena mezi dva kopce – Horky – o výškách 316 a 321 m.n.m..Zeměpisná šířka Obce N 49°06’50“, zeměpisná délka E 16°28’44“.

Prštické k.ú. přísluší celé do povodí řeky Svratky, je odvodňováno pramenným úsekem Šatavy a jejím přítokem, potokem Lejtnou. Na Šatavě bývalo v minulosti šest rybníků, z nichž dnes existuje jediný lesní rybník „Na Fialské“ („Karhánek“), který je důležitou přírodní lokalitou pro rozmnožování obojživelníků a hnízdění vodního ptactva. Další zajímavostí o rozloze 0,5 ha, je lokalita s názvem „Kluky“ nebo také „Prštická bažinka“, situovaná u silnice na Hlínu pod železničním náspem. Tato zamokřená loučka bývá důležitým místem pro rozmnožování obojživelníků a ptactva. Mezi další, ekologicky významné oblasti patří lokality „Pod Vlčím kopcem“ – cca 1 km od hájenky severozápadním směrem (výskyt přírodně zajímavé flóry, kaliště), „Šašovka“ – 500 m od hájenky (hřbet kopce s chráněnými a ohroženými druhy rostlin), „Údolí pod Habrem“ – západně od Prštic (podélně členěná soustava výrazných hřbetů a suchých údolí s výskytem druhů chráněných rostlin a ohrožených druhů zvířat), „Horka“ – důležitý biotop ptactva, včetně silně ohrožených druhů, „Příčky“ – cca 700 m severovýchodně od Prštic (údolí potoka Lejtná s prudšími svahy, hojný výskyt polní zvěře) a „V Babicích“ – cca 800 m severozápadně od Prštic (polní lesík s výskytem teplomilných druhů rostlin).

Čerpáno z materiálu: Generel místního územního systému ekologické stability k.ú. Prštice (Ing. Draga Kolářová, srpen 1997)