Prodej, výstavy a služby na zámku

PRODEJNA POTRAVIN A SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ

Pondělí – pátek 7.00 – 12.00 hod.    14.00 – 17.00 hod.

Sobota               7.30 – 11.00 hod.

Neděle              8.00 – 11.00 hod.

Informace o omezení prodeje či krátkodobém uzavření prodejny na vchodových dveřích.

POŠTA PARTNER Prštice (tel. 547 225 320)

Úterý, čtvrtek             8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.

Pátek                           8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.

Pondělí, středa           8.00 – 12.00 hod. 14.00 – 17.00 hod. (platné od 4.5.2015)

OBECNÍ KNIHOVNA Prštice (knihovnaprstice@seznam.cz)

Pondělí 15.00 – 18.00 hod.

Středa   15.00 – 18.00 hod.

Aktuální výstavy na chodbách v I. patře budovy zámku

Výstavy jsou volně přístupné v pondělí a středu od 7.00 – 18.00 hod. (o prázdninách od 7.00 – 17.00 hod.) v ostatní dny po dobu otevření pošty PARTNER.

JIHOVÝCHODNÍ CHODBA 

Výstava fotografií z historie obchodu paní Jiřiny Minarčíkové a portréty ve fotografiích Karla Mikuláška.

SEVEROZÁPADNÍ CHODBA

Výstava fotografií Karla Mikuláška věnovaná prštickým domům, objektům, ulicím a rozmanitým zákoutím z doby před více než 25 lety.

OBEC Prštice

Uzavření manželství – informace

Usnesením zastupitelstvem obce Prštice č. 61/2019/Z5 byly schváleny prostory pro konání svatebních obřadů, a to obecní kaple, Velký sál zámku a sala terrena nádvoří zámku, za podmínky trvalého pobytu v Pršticích alespoň jednoho z novomanželů.

Sjednání obřadu:

– prvním krokem je shlédnutí a výběr prostor, následné zjištění volného termínu k uzavření sňatku domluvou na Obci (zámek – paní Magda Salačová, kaple –  paní Jana Růžičková)

– druhým krokem je návštěva matrikářky Obecního úřadu Ořechov, paní Taťány Smutné, a domluva na volném termínu svatebního obřadu, který matrikářka v Pršticích rovněž organizuje

– třetím krokem je konkrétní domluva na podobě svatebního obřadu v Pršticích s výše uvedenými pracovnicemi dle vybraného místa (např. počet židlí, výběr hudby, termín otevření prostor za           účelem jejich výzdoby, potřeba další součinnosti ze strany Obce aj.)

Svatebním obřadem provází matrikářka, která uvítá svatebčany, podá instrukce ohledně celého průběhu, následně starosta Obce zahájí ceremoniál a matrikářka obřad zakončí. Obec může poskytnout reprodukovaný hudební doprovod v průběhu akce. Pokud objednatelé svatebního obřadu o něj budou mít zájem, musí svůj požadavek předem dohodnout se zástupcem Obce. V opačném případě proběhne ceremoniál bez hudby – průběh svatebního obřadu tedy zůstává pouze na vznesení požadavků objednateli.

OBECNÍ ÚŘAD Prštice (tel. 547 225 315)

Pondělí 8.00 – 18.00 hod.

Středa   8.00 – 18.00 hod. v období prázdnin po oba úřední dny 8.00 – 17.00 hod.

Ověření podpisu (legalizace) – s sebou občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o občana ČR, a poplatek – 30Kč/podpis.

Ověření shody listiny s originálem (vidimace) s sebou listinu a poplatek – 30Kč/str. Ověření shody listiny nelze provést u jedinečných listin, jakými jsou všechny průkazy, lovecké, rybářské lístky, vkladní knížky, šeky, směnky a cenné papíry, geometrický plán, losy, sázenky, rysy nebo technické kresby, cestovní pasy aj. Další informace obdržíte v kanceláři OÚ.

Přihlášení k trvalému pobytu – s sebou občanský průkaz, výpis z listu vlastnictví (lze vyhotovit i v kanceláři OÚ Prštice), v případě vlastnictví nemovitosti jiným vlastníkem jeho úředně ověřený souhlas s přihlášením (pouze při osobní neúčasti vlastníka), poplatek 50 Kč, dítě do 15-ti let zdarma. Nejpozději do 15 dní po zaevidování změny trvalého pobytu zažádat o vydání nového občanského průkazu na ORP (obec s rozšířenou působností – Šlapanice, Ivančice….).

Hlášení obecního rozhlasu – pravidelné v 11.30 hod., v úřední dny také v 17.45 hod., cena za hlášení v uvedených časech 24Kč, cena za mimořádné hlášení v jiném čase 61Kč, po ukončení pracovní doby nebo v so-ne 120Kč. Od platby za hlášení jsou osvobozeny ZŠ a MŠ p.o., spolky a místní dobrovolné organizace , lékařské a poštovní služby, smuteční události a další případy, o nichž rozhodne obecní úřad.

Výpis z katastru nemovitostí

(zpoplatněno – 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku

(k předložení IČO, zpoplatněno – 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Výpis z rejstříku trestů

(s sebou průkaz totožnosti, poplatek 100,- Kč)

Přijetí podání dle živnostenského zákona

(ohlášení živnosti, ohlášení údajů nebo změn v živnostenském rejstříku, žádost o udělení nebo změn udělení koncese) – žadatel musí nejdříve vyplnit elektronický formulář (na portálu Hospodářské komory), odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP, obdrží číslo tiketu a s tímto číslem navštíví pracoviště Czech POINT. Poplatek 50,- Kč)

Výpis z bodového hodnocení řidiče

(s sebou platný doklad totožnosti – OP nebo pas, v případě zmocnění ověřenou plnou moc, zpoplatněno – 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(tato služba je určena firmám, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky. Požádat o výstup může kdokoliv, je nutné znát pouze IČO. Zadavatel zakázek je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce. Zpoplatněno – 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

(registrace provozovatelů autovrakovišť pro evidenci vraků. Provozovatelé musí získat přístupové údaje do systému evidence vraků, které obsahují jméno a heslo. Vydání přístupových údajů se uskuteční na základě IČa a průkazu totožnosti). Pracovník provede registraci a vydání přístupových údajů, změny v přiřazení provozovny k uživatelským účtům, vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům. Zpoplatněno – 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Výpis z insolvenčního rejstříku

(prostřednictvím tohoto veřejně přístupného rejstříku jsou zveřejňovány informace o dlužnících, s sebou IČo a základní údaje kontrolované osoby. Zpoplatněno – 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Autorizovaná konverze dokumentů

(úplné převedení listiny do elektronické podoby a naopak. Tento dokument má stejné právní účinky jako ověřená kopie. Výstup převedené listiny se uloží na CD/DVD nebo je žadateli zaslán do “Úschovny”. Při konverzi z el. do listinné podoby žadatel přinese dokument na CD/DVD nebo požádá o vyzvednutí dokumentu z “Úschovny” – v tomto případě musí s sebou přinést potvrzení o vložení dokumentu do úschovy pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci)

Zřízení datové schránky, změna přístupových údajů

(s sebou doklad totožnosti, poplatek za opakované vydání přístupových údajů 200,- Kč).

Výpisy z kontaktního místa jsou určeny pouze pro užití v ČR. Pro užití listin v zahraničí a při požadování tzv. superlegalizace nebo apostilizace se výpisy mohou získat pouze přímo u vlastníka dané agendy – např. Katastrálního úřadu, Rejstříku trestů apod.).

Základní registry

(poplatek – 100,- Kč/první strana, 50,- Kč/další strana.

  • Výpis údajů z registru obyvatel
  • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel (bez poplatku)
  • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
  • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě (bance, pojišťovně aj.)
  • Výpis údajů z registru osob (týká se podnikatelských subjektů)
  • Žádost o změnu údajů v registru osob (bez poplatku)
  • Veřejný výpis údajů z registru osob