Důležité informace

SLOVO STAROSTY K STAVBĚ OPTICKÉ SÍTĚ V PRŠTICÍCH SPOLEČNOSTÍ CETIN

26. června 2024

 

Tisíc a sedm slov starosty obce k stavbě optické sítě fy. CETIN v obci Prštice

 

 

Od roku 2007 probíhá průběžně modernizace rozvodů elektrické sítě NN firmy E.ON, posléze prováděné i její nástupnickou organizací E.GD v obci Prštice. Čas počátku modernizace se řídí amortizací zařízení, sloupů a vedení. Provádí se položením zemního vedení NN, instalací přípojných domovních skříní a výměnou jističů na přípojkách k nemovitostem.

Obec po vleklých jednáních s firmou E.ON a jejím nástupcem E.GD prováděla souběžně vlastním nákladem nové veřejné osvětlení (VO) a místní rozhlas (MR) zemním vedením připoložením kabelů do souběžné kynety s vedením kabelu fy. E.GD. Později byla prostřednictvím dotačního titulu „EFEKT“ realizována instalace LED osvětlení v celé obci.

 

Realizováno bylo zemní vedení NN v ulici Ořechovská v roce 2007 fy. E.ON a souběžně VO a MR nákladem obce Prštice.

Po několikerých jednáních v Hodoníně v sídle E.GD v roce 2018 nám bylo nastíněno rozdělení do modernizačních etap elektrické sítě zemním vedením NN pro synchronizaci našich investic na VO a MR. Modernizační etapy el. sítě E.GD se týkaly i části sousední obce Silůvky (NN zemní vedení ulice Anenská), navazující na ul. Hlavní v obci Prštice.


V roce 2017 obec Prštice kontaktovala firma Itself s.r.o. a předložila svůj záměr položit optickou kabeláž po vesnici včetně přípojek do jednotlivých domů vlastním nákladem. Obec Prštice s tímto záměrem souhlasila a je ochotna poskytnout svoje parcely pro trasování opt. kabelu. Podmínkou je však synchronizace prací při modernizací el. sítě firmy E.GD, stavby nového VO a MR obce Prštice. Přípolož optického kabelu do společného rozšířeného výkopu fy. E.GD a obce Prštice by se provedla souběžně v jednotlivých etapách výstavby.

V Pršticích se návazně provedla tímto způsobem modernizace el. sítě zemním vedením NN v ulicích Za Humny, Kelendrov, Úzká, Mezírka a Pod Horkou včetně nového VO a MR nákladem obce Prštice. Položen byl i optický kabel společnosti Itself. Tyto práce byly provedeny do konce roku 2020.
 

 

V dalších krocích se stejným způsobem tří účastníků stavby od roku 2020 do roku 2024 měla provést modernizace sítě NN zemním vedení ve dvou etapách na ulici Hlavní až po transformátor 22kV na vjezdu do Prštic od Radostic na křižovatce Jánská a Hlavní. Realizací těchto prací by bylo možno napojit optický kabel fy. Itself na dálkový optický kabel v prostoru ul. Jánská a tím propojit a oživit položený, avšak funkčně dosud mrtvý optický. kabel pro všechny ulice v Pršticích i obec Silůvky.

 

Opatření proti Covidu 19 v letech 2020 až do 2022 zastavila veškerou investiční a modernizační činnost fy. E.GD v naší obci. Krach Bohemia Energy 13. října 2021 a následně ostatních distributorů energií rapidně zdražil energie a zrychlil inflaci v ČR.

Z těchto důvodů se práce na modernizacích vedení NN, dle písemné zprávy fy. E.GD, do odvolání zastavují pro finanční limity na jednotlivých etapách výstavby.

Z iniciativy obce Prštice se stihlo ještě položit zemní el. vedení NN ke škole a k budově zámku kabelem včetně VO a MR.

 Odložené finanční prostředky Obce pro modernizací VO, MR a chodníků byly tedy použity na nezbytně nutnou opravu havarijního stavu střechy zámku, kde byly práce dokončeny v roce 2023.

 

Firma Itself v letech 2020 až 2023 žádnou pozorovatelnou činnost nevyvíjela a když, tak velmi nahodile ve zpracovávání příprav realizačního projektu.
Na přelomu roku 2023 a 2024 koupila celou firmu Itself společnost CETIN.
CETIN je dceřiná společnost investiční skupiny PPF z majetku tragicky zesnulého Petra Kellnera. Firma CETIN je i vlastníkem metalického vedení a přípojek telefonu v naší obci, který byl budován počátkem devadesátých let.

Společnost CETIN má dle svého dlouhodobého plánu připojit domácnosti v ČR optickým kabelem a investovat do těchto připojení 22 mld. korun.
 

Realizační firma společnosti CETIN začala v měsíci březnu 2024 projednávat možnost položení optického kabelu po pozemcích obce v samostatné kynetě bez synchronizace s výstavbou zemního vedení NN společnosti E.GD a obcí Prštice pro nové zemní vedení VO a MR. Společnost E.GD, i dle sdělení Cetinu v dohledné době s modernizaci el. sítě NN zemním vedením v obci Prštice nepočítá. Obec Prštice odmítla další zábor v chodnících pro samostatné vedení optického kabelu, protože by již nezbylo místo pro zemní vedení NN firmy E.GD a kynetu pro VO a MR obce Prštice.

 

Společnost CETIN proto zjevně použila stavební zákon a náležitý postup hraničním způsobem, a to pouze ohlášením stavebních prací pro výměnu stávajícího metalického vedení, ve smyslu § 79 odst. 2 písm. s) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona a takto pouze oznámila vstup na pozemky obce a zahájení stavebních prací.

Oznámení se týkalo pouze pozemků ve vlastnictví obce Prštice. Obec má stavby (chodníky, vodovodní a kanalizační řad) na pozemcích ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Silnice třetí třídy v ulici Hlavní patří Jihomoravskému kraji. Zde k oznámení týkajícího se možného zásahu do staveb ve vlastnictví i obce nedošlo vůbec. Majitele nemovitostí společnost provádějící pro CETIN práce neinformovala taktéž.

Práce začaly v pondělí 24. června 2024 bez náležitého upozornění majitelů dotčených nemovitostí a obce Prštice. Následně po intervenci obce Prštice u Cetinu byly ex post vydány letáky a doručeny do jednotlivých nemovitostí a vše vyhlášeno MR a na stránkách obce.

Společnost Cetin žádnou výměnu metalického vedení samozřejmě neprovádí. Stavba se provádí tzv „na sílu. Optický kabel se trasuje po vedení metalickém položením do chráničky na něj dle zaměření v DKN a následně se zakreslí skutečné provedení stavby vč. přípojek.

 

Přes tyto hraniční způsoby stavebních prací je instalace optického kabelu všeobecně nesporným přínosem, i když to je výslovně komerční akce a stavba společnosti CETIN.

 

Doporučujeme občanům a majitelům nemovitostí, ať si udělají přípojku optickým kabelem zdarma do svých domů. Je to nejrychlejší možné připojení v současnosti i budoucnosti. Mějte prosím trpělivost s prováděním stavby optické kabelizace.

Obec Prštice poskytla stavební dvůr pro Cetin u transformátoru Za zahradami s nájezdem automobilů z ulice Ořechovské pro skladování přebytečného materiálu z výkopů a následnému odvozu. Motivem bylo samozřejmě co nejrychlejší provedení stavebních prací spojených s optickým kabelem a pokud možno brzký odchod realizační firmy z Prštic.


Žádám občany o trpělivost se stavbou prováděnou tímto způsobem. Přínos v podobě rychlého přenosu dat optickým kabelem Vám strázně snad vynahradí.

 

Ing. Josef Daněk

starosta obce Prštice

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
komentar-k-stavbe-opticke-site.docx 20.9 Kb