Obřady, slavnosti, nájmy prostor

Nájmy prostor

Následující pokyny pro zájemce o nájem sala terreny či jiného sálu určeného zastupitelstvem Obce pro soukromou oslavu nebo podobným účelům (pro občany s trvalým pobytem v Pršticích):

  • kontaktujte zástupce pronajímatele na tel. čísle 547 225 315 s rezervací termínu, případně dohodě na termínu náhradním (paní Salačová, zastupuje paní Růžičková)
  • po domluvě se dostavte podepsat nájemní smlouvu, převzít klíče
  • po akci proveďte úklid najatého sálu
  • v prvním pracovním dni po akci vraťte klíče, uhraďte nájem v kanceláři obecního úřadu (pokladna), nahlaste zástupci pronajímatele případná poškození či ztráty (pokud se během akce udály)

Výši nájemného a další pokyny obdržíte od zástupce pronajímatele dle aktuálně nastavených pravidel vedením Obce.


Svatební obřady

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Usnesením zastupitelstvem obce Prštice č. 61/2019/Z5 byly schváleny prostory pro konání svatebních obřadů, a to obecní kaple, Velký sál zámku a sala terrena nádvoří zámku, za podmínky trvalého pobytu v Pršticích alespoň jednoho z novomanželů.

Sjednání obřadu:

- prvním krokem je shlédnutí a výběr prostor, následné zjištění volného termínu k uzavření sňatku domluvou na Obci (zámek - paní Magda Salačová, kaple -  paní Jana Růžičková)

- druhým krokem je návštěva matrikáře Obecního úřadu Ořechov a domluva na volném termínu svatebního obřadu, který matrikář v Pršticích rovněž organizuje

- třetím krokem je konkrétní domluva na podobě svatebního obřadu v Pršticích s výše uvedenými pracovnicemi dle vybraného místa (např. počet židlí, výběr hudby, termín otevření prostor za účelem jejich výzdoby, potřeba další součinnosti ze strany Obce aj.)

Svatebním obřadem provází matrikář, který uvítá svatebčany, podá instrukce ohledně celého průběhu, následně starosta Obce zahájí ceremoniál a matrikář obřad zakončí. Obec může poskytnout reprodukovaný hudební doprovod v průběhu akce na základě dohody s objednatelem obřadu. V opačném případě si objednatel zajistí hudební doprovod vlastní.


Smuteční záležitosti

ÚMRTÍ V RODINĚ
Pokud váš blízký zemře doma, volejte LSPP (pohotovost) tel. 545 538 358 nebo 547 225 221, případně v nouzi tísňovou linku 155 - uvést, že se jedná o úmrtí. Předem si připravte občanský průkaz zesnulého a kartičku pojištěnce. Přivolaný lékař vystaví List o prohlídce zesnulého, bez něhož se nemůže uskutečnit převoz těla. Originál přivolané pohřební službě, kterou jste si vybrali, kopie zůstane vám. Pohřební službě připravíte sváteční oděv pro poslední cestu zesnulého (do rakve).

Pokud lékař nařídí pitvu a tělo převeze jiná pohřební služba, obdržíte informaci kam ho převáží a lístek s kontaktní adresou a telefonem. Kontakty předáte vámi vybrané pohřební službě.

Jakmile dojde k úmrtí blízkého v nemocnici, domově důchodců, LDN, hospici... vystaví ohledací list příslušný ošetřující lékař. O úmrtí budete zařízením informováni k zajištění výběru pohřební služby. Pro sjednání pohřbu si připravíte občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list zemřelého, občanský průkaz manžela, oddací list a svůj občanský průkaz. U dětí mladších 15-ti let rodný list a občanské průkazy rodičů. Ostatní služby související s rozloučením zesnulého zařídí pohřební služba - tj. parte, květiny, řečníka, hudbu, kněze apod.  Sjednání posledních rozloučení v naší obci vyřizuje paní Minaříková (tel. 723 648 680 nebo 602 655 662), která je pobočkou pohřební služby pana Dvořáka Ivančice (tel. 603 854 637).

 

NÁJEM OBECNÍ KAPLE
Obec Prštice je majitelem obecní kaple "Sv. Jana Nepomuckého", provozovatelem je Ekumenické sdružení občanů Prštice. V kapli jsou slouženy pravidelné bohoslužby Církve římskokatolické a československé husitské, smuteční obřady, ale lze ji využívat též pro uzavírání svatebních obřadů, křtů, koncertů duchovní i vážné hudby, případně jiných důstojných shromáždění. Pro místní občany je pronájem obecní kaple zdarma. Zájemci mohou volat na tel. číslo 723 648 680 nebo 602 655 662 paní Marii Minaříkové, která má organizační záležitosti kaple na starosti. V případě zájmu o uspořádání smutečního obřadu v obecní kapli za Vás zajistí paní Minaříková veškeré záležitosti, a to po celých 24 hodin. V nočních hodinách můžete volat také přímo "Pohřební službu pana Dvořáka Ivančice" na tel. 603 854 637. Pokud budete kontaktovat "Pohřební službu Nostalgia nebo Concordia", budete si muset vyřídit všechny potřebné věci kolem smutečního obřadu sami přímo v jejich sídle. V tom případě předejte prosím jejímu zástupci tel. kontakt na pí. Minaříkovou, která s ním dohodne termín uspořádání obřadu. S výjimkou smutečních obřadů je nutné Váš zájem o využití kaple ohlásit dostatečně dlouho dopředu, aby vámi navržený termín nekolidoval s termíny ostatních zájemců o pronájem kaple.

Po smutečním rozloučení  je nutné odhlásit starobní či invalidní důchod (pokud zesnulý pobíral), vrátit řidičský průkaz, cestovní pas, občanský průkaz aj, případně podat žádost o přiznání vdovského či sirotčího důchodu a nahlásit všem institucím změny skutečností, v nichž byl zesnulý smluvně či jinak vázán. Žádost o důchod vyřídíte u České správy sociálního zabezpečení po předložení svého občanského průkazu, úmrtního listu zesnulého, rodných listů pozůstalých dětí, potvrzení o studiu po ukončení povinné školní docházky (při žádosti o sirotčí důchod). Úmrtní list vám zajistí pohřební služba po předání potřebných podkladů. Následně vám bude matričním úřadem zaslán poštou včetně vrácení všech předložených listin. Pro vyřízení pozůstalosti vám bude přidělen soudem notář, která vás sám bude kontaktovat.