Agendy Obecního úřadu

Vidimace-legalizace, CZECH-POINT

 

VIDIMACE-LEGALIZACE:

Ověření podpisu (legalizace) - s sebou občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o občana ČR, a poplatek - 50Kč/podpis od 1. 1. 2024.

Ověření shody listiny s originálem (vidimace) - s sebou listinu a poplatek - 30Kč/str. Ověření shody listiny nelze provést u jedinečných listin, jakými jsou všechny průkazy, lovecké, rybářské lístky, vkladní knížky, šeky, směnky a cenné papíry, geometrický plán, losy, sázenky, rysy nebo technické kresby, cestovní pasy aj. Další informace obdržíte v kanceláři OÚ.

Přihlášení k trvalému pobytu - s sebou občanský průkaz, výpis z listu vlastnictví (lze vyhotovit i v kanceláři OÚ Prštice), v případě vlastnictví nemovitosti jiným vlastníkem jeho úředně ověřený souhlas s přihlášením (pouze při osobní neúčasti vlastníka), poplatek 50 Kč, dítě do 15-ti let zdarma. Nejpozději do 15 dní po zaevidování změny trvalého pobytu zažádat o vydání nového občanského průkazu na ORP (obec s rozšířenou působností - Šlapanice, Ivančice....).

Zrušení trvalého pobytu občanovi - správní řízení. Formulář ke stažení na webových stránkách nebo v kanceláři OÚ, správní poplatek 100Kč.

Hlášení obecního rozhlasu - pravidelné v 11.30 hod., v úřední dny také v 16.45 hod., cena za hlášení v uvedených časech 24Kč, cena za mimořádné hlášení v jiném čase 61Kč, po ukončení pracovní doby nebo v so-ne 120Kč. Od platby za hlášení jsou osvobozeny ZŠ a MŠ p.o., spolky a místní dobrovolné organizace , lékařské a poštovní služby, smuteční události a další případy, o nichž rozhodne obecní úřad.

 

CZECHPOINT:

Výpis z katastru nemovitostí

(zpoplatněno - 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku

(k předložení IČO, zpoplatněno - 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Výpis z rejstříku trestů

(s sebou průkaz totožnosti, poplatek 100,- Kč)

Přijetí podání dle živnostenského zákona

(ohlášení živnosti, ohlášení údajů nebo změn v živnostenském rejstříku, žádost o udělení nebo změn udělení koncese) - žadatel musí nejdříve vyplnit elektronický formulář (na portálu Hospodářské komory), odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP, obdrží číslo tiketu a s tímto číslem navštíví pracoviště Czech POINT. Poplatek 50,- Kč)

Výpis z bodového hodnocení řidiče

(s sebou platný doklad totožnosti - OP nebo pas, v případě zmocnění ověřenou plnou moc, zpoplatněno - 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(tato služba je určena firmám, které se chtějí ucházet o veřejné zakázky. Požádat o výstup může kdokoliv, je nutné znát pouze IČO. Zadavatel zakázek je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce. Zpoplatněno - 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

(registrace provozovatelů autovrakovišť pro evidenci vraků. Provozovatelé musí získat přístupové údaje do systému evidence vraků, které obsahují jméno a heslo. Vydání přístupových údajů se uskuteční na základě IČa a průkazu totožnosti). Pracovník provede registraci a vydání přístupových údajů, změny v přiřazení provozovny k uživatelským účtům, vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům. Zpoplatněno - 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Výpis z insolvenčního rejstříku

(prostřednictvím tohoto veřejně přístupného rejstříku jsou zveřejňovány informace o dlužnících, s sebou IČo a základní údaje kontrolované osoby. Zpoplatněno - 1 strana 100,- Kč, další 50,- Kč)

Autorizovaná konverze dokumentů

(úplné převedení listiny do elektronické podoby a naopak. Tento dokument má stejné právní účinky jako ověřená kopie. Výstup převedené listiny se uloží na CD/DVD nebo je žadateli zaslán do “Úschovny”. Při konverzi z el. do listinné podoby žadatel přinese dokument na CD/DVD nebo požádá o vyzvednutí dokumentu z “Úschovny” - v tomto případě musí s sebou přinést potvrzení o vložení dokumentu do úschovy pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci)

Zřízení datové schránky, změna přístupových údajů

(s sebou doklad totožnosti, poplatek za opakované vydání přístupových údajů 200,- Kč).

Výpisy z kontaktního místa jsou určeny pouze pro užití v ČR. Pro užití listin v zahraničí a při požadování tzv. superlegalizace nebo apostilizace se výpisy mohou získat pouze přímo u vlastníka dané agendy - např. Katastrálního úřadu, Rejstříku trestů apod.).

Základní registry

(poplatek – 100,- Kč/první strana, 50,- Kč/další strana.

  • Výpis údajů z registru obyvatel
  • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel (bez poplatku)
  • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
  • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě (bance, pojišťovně aj.)
  • Výpis údajů z registru osob (týká se podnikatelských subjektů)
  • Žádost o změnu údajů v registru osob (bez poplatku)
  • Veřejný výpis údajů z registru osob

Místní poplatky, hlášení obecního rozhlasu

ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Obecní úřad eviduje ohlášení k místním poplatkům za komunální odpad u trvalých pobytů občanů i rekreačních pobytů na chatách či neobydlených domech. Pokud nastane jakákoliv změna u poplatníků (tj. odstěhování, úmrtí, narození, nastalá neobydlenost domu...), majitel nemovitosti dle platné právní legislativy oznámí tyto skutečnosti nejpozději do 15 dnů od nastalé změny prostřednictvím nového Ohlášení o místním poplatku za komunální odpad. V nezbytném případě lze změnu ohlásit telefonicky pro opravu předpisu místního poplatku za komunální odpad a po dohodě součinnost na aktualizaci ohlášení místního poplatku.

Roční poplatek za psa    200 Kč/ze psa  + 250 Kč z každého dalšího psa pro všechny věkové kategorie od 1. 1. 2024.

                                       100 Kč/ze psa   + 125 Kč z každého dalšího psa (samota)

Komunální odpad           660 Kč/osobu    660Kč/neobydlenou nemovitost

 

Údaje je bankovní spojení: 

Číslo účtu: 165618554/0300

Variabilní symbol: 1340 + číslo popisné u RD nebo číslo evidenční u chat.


HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU

Hlášení obecního rozhlasu - pravidelné v 11.30 hod., v úřední dny také v 16.45 hod., cena za hlášení v uvedených časech 24Kč, cena za mimořádné hlášení v jiném čase 61Kč, po ukončení pracovní doby nebo v so-ne 120Kč. 
Od platby za hlášení jsou osvobozeny ZŠ a MŠ, spolky, lékařské a poštovní služby, smuteční události a další případy, o nichž rozhodne Obecní úřad.


Nájem hrobových míst

Informace 

Pokud máte zájem o pronájem hrobového místa na obecním hřbitově, dostavte se prosím do kanceláře obecního úřadu v Pršticích, kde vám budou předloženy volné plochy k pronajmutí. Následně s vámi bude sepsána Smlouva o nájmu hrobového místa a po úhradě poplatku (na dobu 10-ti let) můžete zahájit práce na úpravě hrobového místa. Další náležitosti, povinnosti nájemce a pronajímatele jsou uvedeny ve smluvním ujednání, jehož 1 potvrzený výtisk obdržíte. U zadávání rozměrů hrobového místa je třeba, mimo jiné, respektovat délku sousedních hrobových míst v souladu s ustanovením 9.1 písm. c) Řádu veřejného pohřebiště, který je k nahlédnutí na vývěsce obecního hřbitova a na webových stránkách v oddíle Obecní vyhlášky a řády.

Nájemci hrobových míst udržují v pořádku nejen pronajaté hrobové místo, ale také jeho bezprostřední okolí. Obec udržuje pouze hlavní cesty a volné plochy. Odpadkový koš u vchodu do areálu hřbitova slouží pouze pro odkládání svíček. Ostatní odpad (květinová výzdoba, tráva, věnce, stuhy apod.) patří do kontejneru na konci areálu.


Evidence obyvatel

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ V EVIDENCI OBYVATEL

Pro přihlášení k trvalému pobytu v obci Prštice občan-žadatel vezme s sebou:

platný občanský průkaz (po ukončení pobytu v cizině cestovní pas, po nabytí st. občanství doklad o jeho nabytí), rodný list přihlašovaného dítěte ml. 15-ti let, 50Kč za přihlášení k TP (dítě do 15 let věku zdarma). U přihlášení k TP jsou zpravidla vybírány také místní poplatky za poměrnou část roku.

V případě, že nemovitost je ve vlastnictví jiného občana, svůj souhlas tento vlastník stvrdí podpisem v kanceláři OÚ do přihlašovacího lístku žadatele po prokázání své totožnosti.

Novorozené děti rodiče přihlásí do evidence obecního úřadu osobně, s sebou rodný list dítěte a hotovost na úhradu poměrné části komunálních odpadů. Po domluvě lze stanovenou částku uhradit převodem.

 

ZMĚNA RODINNÉHO STAVU

Rovněž změnu rodinného stavu prosím ohlaste v kanceláři OÚ, s sebou oddací list - lze i na el. podatelnu (prstice@prstice.cz). Obecnímu úřadu jsou na vyžádání z registrů doručována změnová hlášení o narození, úmrtí, přihlášení a odhlášení obyvatel, bohužel další matriční události nejsou předmětem těchto změnových hlášení.

 

ODHLÁŠENÍ Z EVIDENCE OBYVATEL

Změna trvalého pobytu občana je ohlášena centrálním registrem AISEO. Občan si následně může zažádat o vrácení přeplatku za místní poplatek za komunální odpad doručením vyplněného formuláře (viz. oddíl FORMULÁŘE).